GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Správce osobních údajů
Obchodní společnost Focus Service s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79174, IČ: 08329 575 zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a to nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.Pro účely zpracovávání osobních údajů, zjištění aktuálního stavu zpracovávaných informací, zpětvzetí uděleného souhlasu se zpracováváním osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailové adrese info@focusservice.cz, případně na telefonním čísle 739 836 383.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme
Identifikační údaje - jméno, příjmení,Kontaktní údaje - adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo.Údaje o vašich objednávkách - údaje o službách, které jste si u nás objednali, údaje o službách, které jste u nás poptávali, údaje o cenách, které jste za naše služby zaplatili vč. údajů o vašem bankovním spojení, tzn. číslo účtu a název bankovního ústavu, případně informaci o tom, že jste nám zaplatili hotově. Informace o reklamacích a způsobech jejich vyřízení.

3. Jak vaše osobní údaje získáváme
Vaše osobní údaje získáváme především od vás, tzn. údaje které jste nám poskytli tak, že jste je vyplnili na listinách a formulářích, které jsme vám předložili k vyplnění. Osobní údaje získáváme také od třetích osob, veřejných zdrojů, nebo z naší vlastní činnosti.Vaše osobní údaje rovněž získáváme rovněž:- z uzavřených smluv, poptávek smluv, - z komunikace mezi námi (prostřednictvím telefonu, emailů, komunikací na sociálních sítí, elektronických prostředků, osobně),- z veřejných rejstříků a databází (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík).

4. Z jakých důvodů osobní údaje zpracováváme
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, který je nezbytně potřebný pro splnění níže uvedených účelů:- uzavření smlouvy a s ní související plnění,- plnění našich zákonných povinností.

5. Zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě písemné smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, jejíž nedílnou součástí je vyjádření vašeho souhlasu se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Mimojiné je zde dohodnuto, že vy jako zákazník máte právo být informován, jaké údaje o vás evidujeme, jste oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit svůj nesouhlas s jejich zpracováváním. Rovněž je zde dohodnuto, že můžete sdělit, že chcete ukončit jejich zpracovávání.Na základě výše popsaného vyjádřeného souhlasu tak o vás vedeme tzv. klientský účet, ve kterém evidujeme vaše osobní údaje a to Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Údaje o vašich objednávkách .Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání příslušné smlouvy, respektive po dobu trvání případných navazujících reklamačních lhůt, nejdéle však po dobu 10 let.Výše uvedené osobní údaje zpracováváme také z důvodu vašeho případného uplatnění práv z vadného plnění.

6. Zpracování na základě plnění právních povinností
Kromě GDPR jsou i další závazné právní předpisy, které nám stanovují povinnosti, ze kterých odvozujeme zákonnou povinnost zpracovávat vaše osobní údaje z uzavřených smluv, kdy k takovém zpracování nepotřebujeme váš souhlas. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let.Osobní údaje, které takto zpracováváme jsou Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Údaje o vašich objednávkách.Právní předpisy, které tuto naši zákonnou povinnosti upravují jsou:zák. č. 89/2012., Občanský zákoník,zák. č. 634/1992, O ochraně spotřebitele,zák. č. 235/2004, O dani z přidané hodnoty,zák. č. 563/1991, O účetnictví.Tyto osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu 10 let.

7. Zpřístupnění vašich osobních údajů třetím osobám
Vaše osobní údaje zpracováváme především my jakožto jejich správce. Tyto osobní údaje zpřístupňujeme dalším osobám a to společnosti, která pro nás zpracovává účetnictví a související služby. Vaše osobní údaje nepředáváme jiným správcům, nebo zpracovatelům mimo EU.

8. Vaše práva
Vaše osobní údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem, vy jakožto nositelé osobních údajů máte možnost kdykoliv využít níže uvedených práv:
8.1. Právo na přístup - vy jakožto nositelé osobních údajů máte právo vědět, jaké konkrétní údaje o vás zpracováváme, účel takového zpracování, dobu po kterou jsou takové osobní údaje zpracovávány a další související informace. Máte rovněž právo požádat o kopie zpracovávaných údajů
8.2. Právo na opravu - v případě zjištění chyby, nebo nepřenosti ve zpracovávaných údajích máte právo nás kontaktovat a požadovat provedení opravy, nebo doplnění.
8.3. Právo na výmaz os. údajů - pro případ, že pro zpracovávání osobních údajů neexistuje naše zákonná povinnost, pak nás můžete požádat o výmaz těchto osobních údajů.
8.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů - v případech, kdy to zákon umožňuje, můžeme na základě Vaší žádosti omezit nakládání s Vašimi osobními údaji. Pro případ takové žádosti o omezení zpracování je zapotřebí přesně označit Vaše osobní údaje u nichž chcete zpracovávání omezit.
8.5. Právo na přenositelnost - v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávané na základě plnění účely smlouvy, nebo na základě Vašeho souhlasu, pak máte právo na to, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické podobě pro jejich případný přenos k jinému správci. 
8.6. Právo na stížnost - v případě, že se budete domnívat, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, např. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9. Závěr
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné ke dni 10.07.2019, s tím že jej budeme průběžně aktualizovat a doplňovat, především proto, abychom zajistili jeho soulad s platnými právními předpisy, případně se související judikaturou a rozhodující praxí dozorových orgánů.

Děkuji! Vaše zpráva byla odeslána.
Nelze odeslat vaši zprávu. Opravte chyby a zkuste to znovu.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů